NEA's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
   

www.nea.org.np     
    |     Announcement : System launched with Two invelop process integrated    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Reference Documents
FAQs
Letter of Intents
Select Buyer :
 
   
Tender Notice No. Contract Name Issued By Issued Date Remark Download
SHPS-2073/74-CT-05 Retrofitting work in Barrage, Intake and Control room of SHPS/ SHPS-2073/74-CT-05 Sunkoshi Hydro Power Station 2017-10-06 Download
SHPS-2073/74-CT-05 Retrofitting work in Barrage, Intake and Control room of SHPS/ SHPS-2073/74-CT-05 Sunkoshi Hydro Power Station 2017-10-06 Download
ERS/NCB-073/74-01 Supply of Emergency Restoration Towers (ERS) Transmission Directorate 2017-07-30 Download
UT3A-02-2073/74 UT3A-02-2073/74 Upper Trishuli 3A Hydroelectric Project 2017-07-10 Download
UT3A-03-2073/74 UT3A-03-2073/74 Upper Trishuli 3A Hydroelectric Project 2017-06-14 नेपाल विधुत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जल विधुत आयोजना बेत्रावती रसुवा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना प्रकाशित मिति :- २०७४/०२/२५ यस आयोजनाबाट मिति २०७४/०१/१४ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये तल उल्लेख भएको बोलपत्रहरु न्यूनतम मूल्याकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि छनौट भएको हुँदा नेपाल विधुत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ बमोजिम स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ| बोलपत्र नं छनौट भएको बोलपत्रदाता कबोल रकम (मू.अ.कर.समेत) UT3A-03-2073/74 ओम कन्ट्रक्सन बिदुर-१० नुवाकोट १६,७५,३,९५.40 UT3A-04-2073/74 आइ.एस. निर्माण सेवा बिदुर-७ नुवाकोट २१,३३,३,५५.८१ Download
UT3A-04-2073/74 UT3A-04-2073/74 Upper Trishuli 3A Hydroelectric Project 2017-06-14 नेपाल विधुत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जल विधुत आयोजना बेत्रावती रसुवा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना प्रकाशित मिति :- २०७४/०२/२५ यस आयोजनाबाट मिति २०७४/०१/१४ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये तल उल्लेख भएको बोलपत्रहरु न्यूनतम मूल्याकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि छनौट भएको हुँदा नेपाल विधुत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ बमोजिम स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ| बोलपत्र नं छनौट भएको बोलपत्रदाता कबोल रकम (मू.अ.कर.समेत) UT3A-03-2073/74 ओम कन्ट्रक्सन बिदुर-१० नुवाकोट १६,७५,३,९५.40 UT3A-04-2073/74 आइ.एस. निर्माण सेवा बिदुर-७ नुवाकोट २१,३३,३,५५.८१ Download
UT3A-04-2073/74 UT3A-04-2073/74 Upper Trishuli 3A Hydroelectric Project 2017-06-14 Download
UT3A-02-2073/74 UT3A-02-2073/74 Upper Trishuli 3A Hydroelectric Project 2017-06-13 Download